تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب کبک همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

کبک پرنده ای از تیره قرقاولان است و اغلب پرندگان کوچک با جثه‌ای متوسط هستند.

تعبیر خواب کبک بیشتر به معنای، آینده خوب و زن تعبیر شده است. دیدن آزاد کردن کبک از قفس در خواب، به رهایی یافتن از غم و اندوه تعبیر شده است.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ و صخره زندگی میکند؛ به ثروت و دارایی دور از دسترس هم تعبیر شده. که با سختی و رنج بسیار بدست بیننده خواب می آید.

اگر زن بارداری در خواب کبک بگیرد، یعنی که دختری بدنیا می آورد. چنانچه فرد متاهلی خواب شکار کبک نر ببیند، یعنی پسری بدنیا خواهد آورد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال.

اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد.

اکر کبک ماده داشت، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کبک بر چهار و جه است.

اول : پسر

دوم : دوست

سوم : رامش کار ( رفاه و آسایش )

چهارم : کام دل یافتن ( به کام دل رسیدن )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر مردی یا دختری مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.

معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.

اگر در خواب ببینید که کبکی دارید که در حیاط خانه شما می خرامد و دانه بر می چیند از هم صحبتی و زندگی مشترک با زنی خوش خوی و آرام و موافق که در عین حال خوشگل هم هست متمتع میگردید.

اگر در خواب ببینید که کبکی در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت می شوید که یک زن عامل تحصیل آن است. و او زنی است برجسته و زیبا.

اگر در خواب ببینید که کبکی داشته اید و آن را گم کرده اید زنی خوب روی را از دست می دهید و چنانچه چنین زنی در زندگی شما نیست زیان می کنید و این زیان بر شما دشوار خواهد بود.

از ابراهیم اشعث نقل است که اگر ببینید در خواب گلوی کبکی را بریده اید به طوری که خون گلوی کبک را در خواب ببینید با یک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهید داشت.

نوشته اند اگر بیماری در خواب ببیند که گوشت کبک می خورد شفا می یابد.

چنانچه وامداری ببیند گوشت کبک می خورد مالی به دست می آورد که با آن هم می تواند سرمایه کند و هم دیون خویش را بپردازد.

به هر حال دیدن کبک در خواب خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کبک در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید.

به دام انداختن کبک در خواب، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

کشتن کبک در خواب، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد.

خوردن گوشت کبک در خواب، نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد.

دیدن کبک ها در حال پرواز، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها