تعبیر خواب بیشه

تعبیر خواب بیشه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب  بیشه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بیشه درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد،
دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند.

اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن بیابانی،

دوم: کنیزک،و خدمتکار

سوم: منفعت، سود

چهارم: غم و اندوه.

لیلا برایت مى‏گوید:

تعبیر خواب بیشه بدین معناست که اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده ‏اید،
به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند،و باید بیشتر مراقب خود باشید.
اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه ‏هایش آشکار مى‏گردد.

اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است و آتش گرفته است،
به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آتش را مشاهده کنید.)

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب بیشه بدین معناست که اگر در خواب ببینید که ازیک بیشه گذر می کنید نشانه یک تغییر دلپذیر در زندگیتان است

اگر در خواب ببینید که خود را در بیشه پنهان می کنید  نشانه خطر بسیار بزرگ است

اگر در خواب ببینید که دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند نشانه این است که عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست

اگر در خواب ببینید که درختان یا بوته های بیشه را می برید نشانه  یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx