تعبیر خواب شتر مرغ

تعبیر خواب شتر مرغ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

شتر مرغ در خواب بیانگر چه چیزی می تواند باشد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب شتر مرغ همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب شتر مرغ بر تغییرات مادی و معنوی و نگاهی دوباره به زندگی اشاره دارد. در تعبیر دیگری بیان شده که دیدن آن به این معنی است که با واقعیت مواجه نمی شوید و چیزی را انکار می کنید.

دیدن خواب تخم شتر مرغ، نشانگر تولد دوباره میباشد. تعبیر دیدن جوجه شتر مرغ در خواب، به این معنی است که بزودی باردار خواهید شد. شتر مرغ مرده در خواب، ضعف شخصیتی شما را نشان میدهد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عقیده عموم معبران این است که؛ کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند. و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند. در خواب های ما، به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند. که عجیب و نادرند، و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم.

شتر مرغ یکی از آن ها است. که معبران مردی بیابانی دانسته اند، و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را میتوانیم اینطور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند، در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

سوار شدن بر شتر مرغ، مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است.

آوردن شتر مرغ به خانه، دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می دوید یا تمهید می کنید، یا دام می نهید، نشان آن است که؛ برای انجام کاری ناگزیر می شوید. با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند، برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.

پر شتر مرغ، سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد. و اگر احیانا شما به کسی سوغات دادید، اینکار از جانب شما انجام می گیرد.

زینت کردن پر شتر مرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که؛ عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران نیست. و می تواند محل ایراد و ملامت باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شتر مرغ : سبک سری های شما به دیگران سود میرساند.

آنلی بیتون می‌گوید :
  • دیدن شتر مرغ در خواب، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند.
  • گرفتن شتر مرغ در خواب، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید. و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود.

اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد.

اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود.

و بعضی از معبران گفته‌اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx