تعبیر خواب کعبه

تعبیر خواب کعبه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کعبه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بیند که طواف کعبه می کرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد.

اگر بیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت، دلیل به زیادتی صلاح او بود.

اگر بیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت می کردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت و احترام و ارزش یابد.

اگر پادشاهی در خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالی به مقام و منزلت و بزرگی می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب کعبه بدین معناست که اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه و خراب  گردد.

اگر بیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد و دیگر دشمنان نمیتوانند به آنان آسیب برسانند

اگر بیند که روی به حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد.

اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود.

کعبه در خواب، به خلیفه، نشانه فرمانروایی است.

اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز می خواند و زیارت میکند، از شرّ دشمنانش ایمن می شود
و خیر و پاداش  و سود و منفعت زیادی برایش نوشته می شود.

اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت، نشانه مرگ و نابودی فرمانروا و خلیفه است.

اگر کسی ببیند که از مسیر کعبه منحرف شده است و به سمت دیگری می رود،
نشانه این است که برخلاف سنت پیامبر (ص) عمل می کند.

طواف کردن به دور کعبه، نشانه صلاح دینداری شخص است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx