تعبیر خواب گچ

تعبیر خواب گچ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

دیدن گچ در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب گچ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب گچ چندان خوب نیست. در واقع این خواب نشانگر مصیبت، بلا، رسوایی و بدنامی است.

از معبر دیگری نقل شده که، گچ در خواب، عزّت و مقام، بهتر شدن وضع خانواده و زن و فرزندان، ثابت ماندن بر علم و دین، بهبودی بیماری میباشد.

بطور کلی، استفاده از گچ در خواب ابتلا به گرفتاری دست و پاگیر است. و بدنامی و رسوایی نیز تلقی میشود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است.

اگر دید گچ فروخت تاویلش بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است.

اگر ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید می آید که اثرش چندی باقی می ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک شدن به آن تردید دارید.

اگر در خواب ببینید که گچ درست میکنید یعنی ببینید که گچ را با آب محلول می نمائید که به دیوار بکشید یا در بنائی به کار ببرید خودتان برای خود مشکلی به وجود می آورید.

اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر شما بد می گویند و به شما تهام می زنند.

اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاری خلاف می زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می شوند.

اگر ببینید دیگری اتاق شما را با گچ سفید میکند، بی آنکه شما در انجام این کار دخالت داشته باشید. و حتی به آن نزدیک شوید. در این صورت، خواب شما می گوید کسی با به خطر انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ میکند. و به شما سود و بهره میرساند.

روی هم رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید دیوارها را گچ کاری میکنید، علامت آن است که به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت.

اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد، علامت آن است که با مصیبتی تمام و کمال رو در رو خواهید شد.

اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند، علامت آن است که به حد کافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

5 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها